VZW

Het nieuwe verenigingsrecht (of aangepaste vzw-wetgeving)

Het “Belgische verenigingsrecht” werd door de goedkeuring van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen grondig hervormd (inwerking dd. 1 mei 2019).
De opvallendste wijziging is zonder meer het nieuwe onderscheid tussen vennootschappen en VZW’s. Dit is niet langer het winstoogmerk, maar wel het winstuitkeringsoogmerk.

 Wat je hierover moet weten ?

  • Het onderscheid tussen VZW’s en vennootschappen wordt kleiner. Een aantal regels die onder het oude recht enkel bestonden voor vennootschappen worden door deze hervorming ook van toepassing voor VZW’s.
  • De ‘vereniging zonder winstoogmerk’ wordt een ‘vereniging zonder winstuitkering’. Een VZW mag dus wél onbeperkt economische activiteiten verrichten en winst maken, op voorwaarde dat de VZW de winst die hieruit voortvloeit niet uitkeert aan haar leden, bestuurders,...

Wat je nog moet doen ?

VZW opstarten?

Vanaf 1 mei 2019 kan een VZW opgericht worden door 2 personen (ipv 3). Er moet naast de statuten ook een oprichtingsakte opgemaakt worden en neergelegd op de griffie van het gerechtelijk arrondissement waartoe de zetel van de VZW behoort.
   --> modelstatuten voor nieuwe vzw’s kan je hieronder downloaden.

Bestaande VZW’s?

De verplichte inhoud van de statuten is op verschillende punten gewijzigd, dus alle vzw’s zullen een statutenwijziging moeten doorvoeren. Zo zijn bijvoorbeeld de wettelijke bevoegdheden van de algemene vergadering uitgebreid. Ook de oproepingstermijn voor de algemene vergadering is verlengd van 8 naar 15 dagen.
  --> modelstatuten voor bestaande vzw’s kan je hieronder downloaden.

Wanneer treden de wijzigingen in werking?

Sinds 1 mei 2019 kunt u een nieuwe VZW enkel nog oprichten volgens de regels van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Voor uw bestaande VZW gelden de dwingende regels van het nieuwe wetboek pas vanaf 1 januari 2020, tenzij u er al eerder voor kiest om deze nieuwe regels toe te passen.

Vanaf 1 januari 2020 krijgt u nog 4 jaar de tijd – tot 1 januari 2024 – om uw statuten aan te passen.

Meer info of begeleiding nodig?

Kijk dan snel op de website van Dynamoproject (nu Vlaamse Sportfederatie)
Clubs aangesloten bij Danssport Vlaanderen krijgen gratis (of tegen zeer laag tarief) informatie en begeleiding.

Heb je een specifieke vraag voor jouw vzw? Neem dan rechtstreeks contact op met tars@vlaamsesportfederatie.be

UBO-register

Vanaf 30 september 2019 moet elke vennootschap, vzw en stichting zijn uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO) aangeven in het UBO-register aangeven. Dat zijn onder meer:

  • de leden van de raad van bestuur;
  • de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
  • de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting;
  • de stichters van een stichting;
  • de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;
  • elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.

De aangifte moet jaarlijks gebeuren op myminfin.be.Lees er alles over op: