Bestuurdersaansprakelijkheid vzw

Info Bestuurdersaansprakelijkheid van de vzw – Mercator 7302140204

Als bestuurder bent u niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen die uw vennootschap of vzw als aparte rechtspersoon aangaat. MAAR u bent in een aantal gevallen wel burgerrechtelijk aansprakelijk, tenminste wanneer fout, schade en het oorzakelijk verband tussen beide kunnen aangetoond worden. En daardoor kunnen benadeelden doorstoten naar uw privé-patrimonium.

Als bestuurder van een vennootschap kan u op drie manieren in de fout gaan:

 1. Gewone bestuursfout (vb doorgedreven afwezigheid op raad van bestuur, onvoldoende toezicht op dagelijks bestuur, …)
 2. Inbreuken op het Wetboek van vennootschappen of op de statuten (vb. inbreuken op het jaarrekeningrecht zodat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de toestand in uw vennootschap, …)
 3. Onrechtmatige daad (vb. niet tijdig aangeven van het faillissement na staking van betaling, …) Om deze fouten te dekken, kan u een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van vzw afsluiten.

Polis

WAARBORGEN PER SCHADEGEVAL EN PER JAAR

 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid: € 500.000 per schadegeval met een maximum van € 1.500.000 per verzekeringsjaar voor het geheel van de verzekerde VZW’s.
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid: €25.000 per schadegeval met een maximum van €50.000 per verzekeringsjaar voor het geheel van de verzekerde VZW’s
 • Eigen risico: Nihil

1. PREMIE De jaarpremie (taksen inbegrepen) bedraagt:

 • Per VZW (lid van VZW Danssport Vlaanderen): €75
  Deze premies blijven van toepassing voor zover het balanstotaal van de verzekeringsnemer € 500.000 niet overschrijdt 

2. UITBREIDING “SOCIALE VERHOUDINGEN”

a) Bij uitbreiding van de algemene voorwaarden wordt ook gedekt elk schadegeval verbonden aan de sociale verhoudingen, dat wil zeggen elke klacht of strafrechtelijke aansprakelijkheidsstelling met als oorsprong:

 • elke onrechtmatige afdanking, of elke onrechtmatige opzegging van arbeidsovereenkomst, bewezen of aangevoerd,
 • elke valse verklaring met betrekking tot de tewerkstelling,
 • elke onrechtmatige weigering van tewerkstelling of promotie,
 • elk onrechtmatig ontnemen van loopbaanmogelijkheden,
 • elke onrechtmatige disciplinaire maatregel of ongewenste intimiteiten of pesterijen (onder meer gebaseerd op vermeende zware arbeidsomstandigheden)
 • elke onwettige discriminatie, hetzij rechtstreeks, onrechtstreeks, opzettelijk of niet opzettelijk,
 • elke tekortkoming aan de geldende regels bij de verzekeringnemer inzake sociale verhoudingen.

b) Als aanvulling op de uitsluitingen bepaald in de algemene voorwaarden, zijn uitgesloten van dekking:

 1. de ten laste neming door de verzekeraar van de vergoedingen (onder meer voor afdanking, opzegging en betaald verlof) die verschuldigd of toegekend zijn aan een werknemer, vooraf bepaald of vooraf bepaalbaar, als gevolg van een afdanking of de stopzetting van de tewerkstelling van de werknemer, krachtens elke wettelijke, voorwaardelijke of contractuele verbintenis waartoe de verzekeringnemer gehouden is;
 2. de ten laste neming van de bezoldigingen die verschuldigd zouden blijven aan een werknemer op basis van zijn arbeidsovereenkomst onder meer via loon, commissie, bonus of stock option; de schadegevallen met betrekking tot de vergoeding van letselschade of zaakschade en immateriële gevolgschade evenwel met uitzondering van morele schade met betrekking tot een schadegeval verbonden aan de sociale verhoudingen

c) In aanvulling van de algemene voorwaarden is de hoedanigheid van verzekerde ook verworven in het kader van deze uitbreiding aan elke werknemer van de verzekeringnemer in een schadegeval verbonden aan de sociale verhoudingen.
Met werknemer wordt bedoeld : elke natuurlijke persoon die door een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978 of door een leercontract is verbonden aan de verzekering- nemer, elke natuurlijke persoon die kandidaat is voor aanwerving.

De premie op jaarbasis bedraagt : 75 € per jaar Er zijn 2 instapdata mogelijk, 01/01 en 01/10, bij de eerste intekening wordt steeds de premie op jaarbasis aangerekend.

Aanvraagformulier verzekering ‘Bestuurdersaansprakelijkheid vzw’ - polisnr. 730210204

logo DSV rood hoog